–¶–Х–Э–Ґ–™–† –Ч–Р –Ы–Ш–І–Э–Ю–°–Ґ–Э–Р –Х–§–Х–Ъ–Ґ–Ш–Т–Э–Ю–°–Ґ

»рина јлександрова Ќед€лкова

 • магистър психолог, преподавател;
 • сертифициран хипнотерапевт;
 • специализант по когнитивно-поведенческа психотерапи€.

  ƒействителен член на ƒружеството на психолозите в Ѕългари€.

 ƒействителен член на Ѕългарска асоциаци€ по хипноза и хипнотерапи€.

»рина Ќед€лкова

 


—пециализаци€:

 • ƒиагностика на способности, темперамента, характера и особености на възпри€тие, провеждане на консултации и корегираща терапи€ за ефективна самореализаци€ и саморазвитие;
 • ѕровеждане на консултации и корегираща терапи€ при проблемни отношени€;
 • ѕровеждане на консултации и корегираща терапи€ при тревожни разстройства и зависимости;
 • ѕровеждане на психологически консултации и корегираща терапи€ при стресови състо€ни€ и здравословни проблеми;
 • –азработване и провеждане на тренинги и учебни програми за личностно и професионално развитие;
 • –азработване на ц€лостни програми за обучение на корпоративни клиенти въз основа на диагностика за потребност в обучението, разработване на критерии за оценка на ефективността на обучението.

ќсновните теми на личните консултации:

 • јнализ на миналите проблеми и изграждане на ефективното поведение за по-добра самореализаци€ и саморазвитие;
 • ’армонизаци€ на отношени€та;
 • –азвитие на комуникативните навици и емоционалната компетентност;
 • ќтстран€ване на неполезните навици и зависимости;
 • ѕодобр€ване на физическо и психическо състо€ние;
 • “ренировка и развитие на съзнанието и разкриване на способностите;
 • ѕодобр€ване на качеството на живота и отношени€та, повишаване на удовлетворението от живота, професионалното и духовното израстване.     

ќсновните теми на професионалните обучени€:

 • –еализациране на професионални и личностни цели;
 • ќрганизаци€ и планиране на времето и задачите;
 • ‘ормиране на правилна самооценка и уверено поведение;
 • —трес-контрол;
 • ћотиваци€ на персонала и самомотиваци€;
 • ѕечелившо разрешаване на конфликти;
 • ѕровеждане на ефективни презентации и водене на преговори;
 • ≈фективно екипно взаимодействие;
 • ѕечеливши стратегии и методи на управление в кризисни ситуации;
 • —крито управление на съзнанието в процеса на комуникаци€;
 • јктивни и телефонни продажби;

ќпитът за провеждане на тренинги е от 2005 година.

ќбщото количество на проведените тренинги е повече от 200.

 оличество на участниците в тренингите е повече от 2000.

 –аботата ми е свързана с персонала на следните стопански и нестопански организации:

ќбщина „“раки€”, гр. ѕловдив; ќбщина ¬елинград; јлфа Ѕанка клон Ѕългари€; Ѕългарска Ѕанка за –азвитие, —ити Ѕанк, »нвестбанк јƒ клон Ћовеч; ”ниверсконсулн ќќƒ;  „ико ‘уудс ≈ќќƒ; Ѕест ‘уудс ќќƒ; ≈рика ≈ќќƒ; ‘абрика Ћиви€ ≈“; —Ќ÷ „—портен клуб ќриндж фитнес”; „–етерта” ќќƒ; „—тройинком” ќќƒ; "RSI" ≈ќќƒ и други корпоративни клиенти.

 ќпит на работа в качеството на ръководител и организатор:

 • 2009г. до насто€щи€ момент – ”правител и едноличен собственик на ÷ентър за личностно и професионално развитие „»нтеншън скуул” ≈ќќƒ;
 • 2005 - 2009г. – —ъучредител и член на управителни€ съвет на —дружение „»нститут по приложна психологи€ и физиопрофилактика”;
 • 2003 – 2005г. – —ъсобственик, организатор групово обучение в „—едемте езера” ќќƒ.

ќтличителните особености:

 • ”мение за точното диагностициране на проблема, включително и с използването на съвременни професионални тестове;
 • √ъвкаво избиране на терапевтични€ подход и конкретните корегиращи техники;
 • √ол€м обучителски опит и уменее за качествено предаване на нужната информаци€;
 • ”мение да мотивирам и да създавам у клиента чувството за увереност в способността си да се справи с проблемната ситуаци€;
 • ƒве висши образовани€ – техническо и хуманитарно;
 • «авършена специализаци€ и практически опит в използване на внушение и автовнушение като лечебен терапевтичен метод;
 • Ѕазисни и специални умени€ от когнитивно-поведенческа психотерапи€;
 • √ол€м позитивен опит в провеждане на личностното консултиране;
 • ќпит като обучител на възрастни и на деца;
 • √ол€м опит в провеждането на бизнес-тренинги и тренингите за личностно развитие, както и оздравителните програми;
 • ƒинамично развитие, посто€нно обучение.
 

ќбучени€

Ќачало ¬изитка ѕрезентаци€ на ръководител€ ѕрезентаци€ на ръководител€