–¶–Х–Э–Ґ–™–† –Ч–Р –Ы–Ш–І–Э–Ю–°–Ґ–Э–Р –Х–§–Х–Ъ–Ґ–Ш–Т–Э–Ю–°–Ґ

14:01 11-02-2011 »рина Ќед€лкова

ћузика, въздух, свещ и тонизиращо питие спас€ват в критичен момент

¬ рубриката "ѕитайте психолога" на вестник „Ќовинар” вс€ка седмица »рина Ќед€лкова отговар€ на вашите въпроси. —ледващата седмица темата, по ко€то очакваме въпросите ви, е посветена на това как да спрем цигарите. ќчакваме писмата ви на адрес: 1000 —офи€, ул. "»скър" є31 и на електронната ни поща –Х-–Љ–µ–є–ї –∞–і—А–µ—Б—К—В e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. за рубриката "ѕитайте психолога".

 акво бихте казали за следното рекламно предложение: „”бивам бавно, по незабележим за вас и близките ви начин, като крада от времето ви, от здравето и свободата ви, срещу скромно заплащане. ¬ зам€на предостав€м фалшиво усещане за релакс, значимост и социална принадлежност”?! «вучи абсурдно, но именно това се крие зад рекламите на цигари. ”доволствието от саморазрушението не може да се приеме за адекватна психическа реакци€, затова можем да см€таме състо€нието на никотиновата зависимост за придобито психично забол€ване.

ѕричината за това забол€ване е наложен стереотип на поведението, който „замазва” реалните негативни последици от пушенето и изтъква нереалните „удоволстви€”, които то предостав€. Ќай-покъртителното е това, че налагането на този стереотип става с мълчаливото участие на държавата, ко€то уж тр€бва да пази интересите и живота на гражданите си. Ѕългари€ е на трето м€сто в света по процент на пушачите след √ърци€ и япони€. ƒолната възрастова граница на пушачите пада все по-ниско. ¬ече пушат дори децата под 10-годишна възраст. ѕовече от 20% от общата смъртност на населението е причинена от цигарите. 85 % от болните от рак на бели€ дроб са пушачи. » докато държавата ни прибира „данък самоубийство”, е време да се замислим за свободата на избора, който все още имаме: да пушим или да не пушим.

Ѕих искала да сподел€ сво€ опит в отказването от цигарите. ќтказах цигарите безпроблемно, трайно, ненасилствено, в рамките на 5-6 седмици. “огава се съмн€вах, че ще ми стигне вол€та и започнах с компромис. –еших да отлагам вс€ко запалване на цигара до момента, в който разбера, че вече не издържам. ¬ службата помолих колегите да не ме кан€т на по цигара.  азах им – „—ама ще идвам, когато поискам.” Ќай-трудното беше да не пуша на чаша кафе с при€телите си. ¬ърт€х цигарите в ръцете си и отлагах запалването до най-критичната точка.


“огава „включвах” втората важна уловка - съзнанието си. Ќе си позвол€вах да се разсейвам, наблюдавах вс€ко вдишване и изжив€вах удоволствието.  огато удоволствието свършваше – загас€вах цигарата. Ѕеше жалко, все пак струваха скъпо, но го правех. ƒокато не разбрах, че съм свободна! Ќе пос€гах по навик към цигарите, говорех, без да се притесн€вам от празнотата в ръцете си, не свързвах с цигарите със спокойствието и релакса... Ќакра€ спр€х да им обръщам внимание. —лед това разбрах, че ми се гади от пушека. —ега е същото – изб€гвам заведени€та за пушачи, таксита с пушещи шофьори, не позвол€вам да се пуши в моето присъствие. Ќе забел€звам да губ€ нещо специално, когато постъпвам така... ¬ие също можете да го направите!

ћетодът, който описах, не е единствената възможност да откажем цигарите. ’ората с по-развито волево поведение могат да го направ€т „от раз”. “ака наречената никотинова зависимост ще про€в€ва своето вли€ние само в рамките на 2-3 дни след отказването от цигарите, след това желанието за пушене е продиктувано от психологически€ навик. »скате да си подсигурите подобен „комфорт” в по-сложните ситуации - опитайте да смените пушенето с каквато и да е гимнастика, може да е дихателна. ѕравете 5-6 дълбоки вдишвани€ със задържане на издишването за 5, 10, 15 секунди. јко цигарите ви помагат в общуването, вземете си електронната цигара или броеница. јко цигарите ви помагат за релакса, вземете си портативно музикално устройство и му сложете музика в стил chill out или вс€ка друга, ко€то ви отпуска.

ѕревърнете почивките си в малки ритуали – хубава музика, при€тна миризма от свещи или ароматични пръчици, освежаваща напитка. јко разбирате, че не усп€вате да се справите с разрушителни€ навик самосто€телно, потърсете помощта на психотерапевт. ≈дна от най-ефективните терапии срещу зависимостите е хипнотерапи€та. ѕрактиката ми показва, че съчетанието на поведенческата терапи€ и хипнотерапи€ дава бърз и траен резултат.  акво идва на м€стото на желанието за пушене? —амоуважението, усещането за успех, увереност, по-добро обон€ние, което ви връща миризмата на дъжда, тревата, аромата на цвет€ и хл€ба... ¬ръща се това, което всеки човек получава, когато се ражда – свободата на избор. »зборът между доброто и злото е сложен, но можем да го направим правилно. ƒоброто е това, което съдейства на живота и развитието, злото е това, което разрушава живота.  акво ще кажете за пушенето?

ќтговорите на въпросите ви от миналата седмица по темата как да се справим с психологическите проблеми

Ќад€ «ахаринова
«дравейте! јз съм на 26 години и не съм имала проблеми с очите, но напоследък много често съм в лошо настроение и ме боли главата. ¬ъзможно ли е това да е заради времето, което прекарвам пред компютъра?


ѕричините за вашето неразположение могат да бъдат различни и е по-добре да ги обсъдите с лекуващи€ си лекар. Ќе бих изключила и преумората на очите. «а това си припомнете, че при работа с компютър на всеки час задължително тр€бва да правим 15 минути почивка. ѕрез това време можете да се пораздвижите – особено в областа на ши€та и лопатките, да направите специфична гимнастика за очните мускули - по 5-6 движени€ с очите вд€сно и вл€во, надолу-нагоре и в кръг, да подишате свеж въздух и да направите упражнението „ѕалминг”, което съм описвала в предишната стати€. ћного е важно да не забрав€те съзнателно да примигвате по време на сво€та работа с компютъра, това подпомага за отмора на очните мускули и овлажн€ването на окото.

ћирослава ѕавлова
јз съм на 47 години. ѕроблемът ми е, че децата ми вече не се нужда€т от мен. »мам две момчета, вече големи. »скам да ми обръщат внимание и да не им досаждам.  ак да намер€ границата?


Ќезависимо от нежеланието на децата ви да сподел€т и да обсъждат с вас своите проблеми този диалог е нужен и на двете страни. ќпитайте се да намерите общи интереси и теми, към които те про€в€ват емоционална заинтересуваност. ѕитайте за т€хното мнение по различни въпроси от семейни€ ви живот, културата, политиката, спорта. –азказвайте им по-често и за т€х самите, насърчавайте и поддържайте т€хната добра самооценка. “ова ще направи общуването ви по-продължително и по-при€тно.

√. ’.
 ак да об€сн€ на дъщер€ си, ко€то е на 8 години, че двете ще напуснем баща й? “€ е по-привързана към мен, но все пак тр€бва да й дам н€какво об€снение, че н€ма да го вижда доста време.


«а по-малките деца при разд€лата на родителите са важни два момента: това, че те не са виновни за тази разд€ла, и това, че родителите ще продължават да ги обичат и да се грижат за т€х. “ова са идеите, които при подобен разговор тр€бва да бъдат формулирани €сно и категорично. ќстаналото може да бъде допълнено спр€мо реалната ситуаци€, като не тр€бва да се прав€т излишни уточнени€ и да се дават нереалистичните обещани€.

Ќинчето
»мам един при€тел, който все спори. ¬икат му „дървен философ”. ƒоста е изнерв€що за всички в компани€та ни. Ќа какво се дължи това?  акво кара хората все да не се съглас€ват с останалите?

»ма хора, които поради особеностите на сво€та психика по-трудно възприемат новата информаци€ – тр€бва им повече време, за да € осъзна€т и приемат, като лични€ опит. ¬ъзможно е този ваш при€тел да притежава тази особеност. «атова н€ма смисъл да му доказвате сво€та правота, оставете го да поразмисли над вашите думи и не му се сърдете.  онцентрирайте се в положителните качества на този човек, със сигурност има и такива.

Ћили ¬алентинова
√-жо Ќед€лкова, какво превръща жените в работохолици?


–аботохолизмът, както и алкохолизмът, е б€гството от нерешените проблеми със собствената реализаци€ и самооценка. ’ората, които са по-склонни към създаването на зависимостите, са хората с по-чувствителна психика. “е са по-раними и по-зависими от мнението за т€х на другите. ∆ената работохолик обикновено не получава добра оценка на своите качества в семейство си, н€ма достатъчно близки при€тели, не знае как да излезе от създалата се ситуаци€ и б€га в работата си като достойно оправдание за сво€та слабост. –аботохолизмът е вид зависимост, ко€то само задълбочава личностните проблеми. ѕри такава зависимост е необходимо да се направи професионална психотерапи€.
 

 

ќбучени€

Ќачало ƒруги дейности ѕубликации ƒа спрем цигарите, за да спечелим живота си