–¶–Х–Э–Ґ–™–† –Ч–Р –Ы–Ш–І–Э–Ю–°–Ґ–Э–Р –Х–§–Х–Ъ–Ґ–Ш–Т–Э–Ю–°–Ґ

13:59 28-01-2011 »рина Ќед€лкова

ћожем да съобщим лоши новини и да критикуваме, без да нараним човека срещу нас

¬ рубриката "ѕитайте психолога" на вестник „Ќовинар” вс€ка седмица »рина Ќед€лкова отговар€ на вашите въпроси. —ледващата седмица темата, по ко€то очакваме въпросите ви, е посветена на това как да общуваме пълноценно и предпазливо в интернет. ќчакваме писмата ви на адрес: 1000 —офи€, ул. "»скър" є31 и на електронната ни поща –Х-–Љ–µ–є–ї –∞–і—А–µ—Б—К—В e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. за рубриката "ѕитайте психолога".

 огато попаднем в трудна житейска ситуаци€, често дори не се сещаме, че с помощта на елементарни поведенчески прийоми можем да се измъкнем от проблема за броени секунди. “акава ситуаци€ е провеждането на „трудните” разговори - молбата за нещо, нуждата да откажеш, съобщаването на лоши новини, решаването на конфликти. Ќа јл  апоне се приписва репликата, че с добра дума и пистолет в ръка човек може да постигне далеч повече, отколкото само с добра дума. јко н€мате пистолет в ръката, можете да използвате съвременните психологически методики, за да постигнете повече. «а адекватно поведение по време на общуването психолозите см€тат асертивното поведение - зачитането на своите и чуждите права и интереси. —вободни€т човек не позвол€ва да го командват и едновременно разбира, че никой не е задължен да се грижи за него. јко му тр€бва нещо от други€ човек, той тр€бва да го помоли. ¬секи има пълното право да моли за нещо, което му е необходимо, без да се чувства унизен от това. ¬секи има право да бъде любезен или да откаже, без да се чувства виновен за това.

ћолбата се превръща в изискване, когато:

- показвате на други€ човек, че очаквате от него определен отговор;

- показвате на други€ човек, че имате право на определен отговор;

- показвате на други€ човек, че ще се чувствате обидени (разсърдени, пренебрегнати...), ако молбата ви н€ма да бъде удовлетворена.

 огато искате да помолите н€кого за нещо, представете си, че пред вас е човекът, който иска да ви помогне, но не знае по какъв начин. ѕр€ко и вежливо формулирайте молбата си.


јмериканските учени предлагат следната схема за асертивно изпращане на молбата: „–азбирам, че ти се чувстваш по еди-кой си начин, а аз се чувствам по еди-кой си начин, затова те мол€ за еди-ко€ си услуга”. “.е. започваме с показването на сво€ интерес и разбиране към чувствата на други€ човек, след това об€сн€ваме своите чувства и накра€ изпращаме молбата си.

’ората, които са склонни към манипулаци€, имат гол€м арсенал от техники за получаване на желаните резултати. —ъществуват два вида ситуации, в които други€т човек се опитва да ви накара да извършите това, което е извън вашите интереси:

- мол€т ви да извършите нещо или да отстъпите в ползата на този, който ви моли за услугата;

- „за ваше добро” ви предлагат нещо, от което н€мате нужда.

ѕри подобни ситуации можем да се възползваме от техника „ќчертаване на граници”:

- отдаваме „дължимото” на опонента.

- уточн€ваме това, за което ни мол€т.

- благодарим за доверието или загрижеността;

- определ€ме сво€та позици€;

- решаваме можем ли да направим това, за което ни мол€т, искаме ли, ще го направим ли;

- ако решим да откажем, об€сн€ваме накратко причината;

- казваме „не” уверено и еднозначно.

ћанипулаторите могат да използват срещу вас следните техники на силови€ натиск: предизвикване на жалост, игра върху вашето самолюбие, манипулаци€ с неустойчивата ви самооценка, шантаж и заплашване. ¬ тези случаи е полезно да повтар€ме своите аргументи толкова пъти, колкото е необходимо, за да накараме манипулатора да се откаже от своите намерени€.

¬ конфликтните ситуации асертивното поведение предполага търсенето на възможностите за максималното удовлетворение на претенциите на всичките участници на конфликта. ≈то н€колко правила за ефективното поведение в конфликтните ситуации:

- не се стремете да доминирате на вс€ка цена;

- бъдете принципни, но не се борете по принцип;

- помнете, праволинейността е хубаво нещо, но не винаги;

- критикувайте, но не критикарствайте;

- по-често се усмихвайте. ”смивката не струва много, но се цени скъпо;

- традициите са хубаво нещо, но в определени граници.

јко знаете, че грешката е във вас, по-добре вземете инициативата в ръцете си. »зползвайте примир€ващи жестове и сами кажете за себе си това, което би могъл или искал да каже опонентът ви. ѕримир€ващите жестове са: извинени€, показване на съжаление по повод на действи€ в миналото, отстъпки по спорни въпроси, предлагане на компромисни варианти, демонстраци€ на разбиране на проблемите на другата страна, приемане на личната отговорност за част от проблемите, търсене на взаимоизгодните решени€ и др.

—ъобщаването на лошите новини и критиката винаги тр€бва да бъдат направени при подход€щи услови€: м€сто и време, с подход€щ за случа€ тон и съчувствие. ¬инаги си представ€йте как бихте се почувствали на м€стото на други€ човек и изб€гвайте допълнително наран€ване на неговите чувства.

 онструктивната критика предполага обсъждането на постъпките на човека, а не неговите лични качества. “ова е особено важно, когато критикуваме децата – те винаги тр€бва да остават с убеждението, че са обичани и че не ни харесват само постъпките, които извършват.

 ритиката тр€бва да се изпраща „на четири очи” и винаги да започва от признаването на заслугите на човека и неговото полезно поведение в другите сфери на живота. «апомнете правилата и ги тренирайте. ¬еро€тно ще ви бъде сложно да постигнете лесно решаване на проблемите от първи€ път, но остав€йки постепенно неправилните модели на поведение, замен€йки ги с по-ефективните техники, ще икономисвате вашите и чуждите сили и здраве.


ќтговорите на въпросите ви от миналата седмица по темата за безболезненото общуване в интернет

Ћюбопитна
“ези хора, които са супер агресивни в нета, а почти 100 % са такива и в реални€ живот ли са такива?

»нтернет не случайно е наричан виртуални€т св€т. “ой е много близък към света на мечтите ни. ¬ мечтите си можем да бъдем различни от реалността, да се срещаме с хората, които н€ма да ни обърнат внимание при други обсто€телства, да се представ€ме за различни от това, което сме в реални€ живот. √убим адекватните си реакции. “ова е като със сп€щи€ човек: културата, съзнанието заспива и на повърхността изплуват първичните инстинкти и реакции. “р€бва да не събуждаме зверовете и да спазваме етиката на поведение със „сп€щите” хора.

јнонимен
√аджето ми излиза веднъж месечно без мен, но аз пак се побърквам от ревност.  ак да се спра?


ѕоработете, за да повишите собствената си самооценка. »наче наистина гаджето ви ще изб€га при друга, по-уверена в себе си дама.

–алица »ванова
 ак да накарам майка ми да спре да любопитства за лични€ ми живот?


Ќ€ма как да постигнете равнодушно отношение от люб€щи€ човек, но можете да поговорите за допустимите граници на вмешателството във живота ви. Ќека всеки да об€сни, от какво има нужда и какво е готов да даде на други€. “ова ще помогне да избегнете взаимното наран€ване.

Ќинка
јко искам да се срещам с хора от интернет как да разпознавам нормалните?


ѕо същи€ начин, както и в реални€ живот, но с повече предпазни мерки. ѕравете срещите на публични места, желателно е да ги посещавате заедно с придружител. «адължително взимайте телефонните номера на новите познати и ги остав€йте на своите близки, както и адреса и времето на срещата.

ƒарина Ѕратованова
 ак една майка може да помогне на дъщер€ си, ко€то е анорексичка?


—ъс спешни консултации и работа с добър специалист психотерапевт. Ќе отлагайте намирането на професионалната помощ, опасността за живота и здравето на вашето дете е сериозна.

Ќервна
 ак да се успоко€, когато н€кой ме изнерв€ до краен предел и ме дразни адски много?


Ќачините са много и можете да избирате спр€мо обсто€телствата и настроението: от това, че да се вживеете в образа на меката възглавница, на ко€то не й пука, когато € мачкат, до това, че да си представите сво€ дразнител с клоунска шапка, а себе си – в зрителските редици... ѕрипомн€йте си думите от пръстена на ÷ар —оломон: ”» това ще мине”.

»во
√оспожо Ќед€лкова, доскоро с мо€та интимна при€телка б€хме в много добри отношени€. ƒори нейни€т баща ни благослови, защото и двамата имахме по два несполучливи брака. Ќо т€ се омъжи за друг, с което много ме огорчи. “€ се погаври с чувствата ми. ќб€снете ми защо се случа така?


—ъчувствам ви. ’убаво е, ако при€телката ви разбира какво прави. “ова ще е гаранци€ за нейното щастие и благополучие. јко вие € обичате, ще й пожелаете само това. ј вас бих посъветвала да направите консултаци€ с психолог. ”бедена съм, че грешките, които не усп€ваме да осъзнаем, се повтар€т в живота ни – все по-големи и по-непри€тни. ќпитайте да излезете от този затворен кръг.
 

 

ќбучени€

Ќачало ƒруги дейности ѕубликации  ак да водим по-лесно трудните разговори